Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/58241
Title: The linguistic and interpreting needs of security forces in Gran Canaria: a preliminary study
Other Titles: Les necessitats lingüístiques i d'interpretació de les forces de seguretat de Gran Canària: un estudi preliminar
Authors: Adams, Heather 
Alonso Rodriguez, Paula
UNESCO Clasification: 5701 Lingüística aplicada
570112 Traducción
Keywords: Public service interpreting
Community interpreting
Legal interpreting
Interpreting for law enforcement agents
Interpreting for public security forces
Communication difficulties
Perception studies
Survey
Interpretació als serveis públics
Interpretació comunitària
Issue Date: 2019
Journal: Revista de Llengua i Dret 
Abstract: This article investigates the interpreting needs of Spanish security personnel, their perceptions of their interactions with non-Spanish speakers, and considerations regarding the role of interpreters in their work for the various security forces in Spain. The contextual framework summarises the responsibilities of the Spanish security forces, examines the area of law enforcement as a public service sector in which interpreting is required, and explores legal issues in this field. An indication of the number of potential users of interpreting services in the security forces in the specific region studied (the Canary Islands) is followed by a description of the methodology used. We then present the results of our study, which was conducted by means of a questionnaire, drawn up and administered by the authors, on how members of the Civil Guard and the Spanish National and local police forces perceive their language and interpreting needs, as well as their experiences in these fields. As part of this preliminary study, survey respondents were encouraged to share difficulties they had encountered in relation to language mediation, thereby enabling the authors to present an overview of the interlinguistic and intercultural communication difficulties that need to be overcome in these services, as well as service professionals' impressions of the reality of working with interpreters.
Aquest article investiga les necessitats d’interpretació del personal de seguretat espanyol, les percepcions que tenen de les seves interaccions amb persones que no parlen espanyol, i les consideracions sobre el paper dels intèrprets que treballen per a les diverses forces de seguretat a Espanya. El marc contextual resumeix les responsabilitats de les forces de seguretat espanyoles, examina l’àmbit d’aplicació de les lleis com un sector dels serveis públics en el qual la interpretació és necessària, i explora els aspectes legals en aquest terreny. Es dona una indicació del nombre d’usuaris potencials dels serveis d’interpretació a les forces de seguretat de la regió específica estudiada (les illes Canàries) i, tot seguit, una descripció de la metodologia que s’ha fet servir. Després presentem els resultats de l’estudi, que es va dur a terme mitjançant un qüestionari, elaborat i administrat per les autores, sobre com membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i Local espanyola perceben les seves necessitats lingüístiques i d’interpretació, i també les seves experiències en aquest terreny. Dins d’aquest estudi preliminar, es va animar les persones enquestades a compartir les dificultats amb què s’havien trobat en relació amb la mediació lingüística, cosa que permet a les autores presentar una visió general de les dificultats de comunicació interlingüística i intercultural que caldria resoldre en aquests serveis, i també les impressions dels professionals del servei sobre la realitat de treballar amb intèrprets.
URI: http://hdl.handle.net/10553/58241
ISSN: 0212-5056
DOI: 10.2436/rld.i71.2019.3299
Source: Revista de Llengua i Dret [ISSN 0212-5056], n. 71, p. 45-61
Appears in Collections:Artículos

Files in This Item:
File SizeFormat 
Les_necessitats_linguistiques.pdf496,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Jan 25, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.