Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/126958
Title: Anglicisms in Spanish gastronomy: New words for new eating habits
Other Titles: Anglicismes en la gastronomia espanyola: Noves paraules per a nous hàbits alimentaris
Authors: Luján García, Carmen Isabel 
UNESCO Clasification: 570510 Sociolingüística
Keywords: Anglicisms
Culture
Food
Language
Spanish, et al
Issue Date: 2023
Journal: Sintagma 
Abstract: The growing tendency to develop a self-awareness about the need to consume healthier food and have healthier habits of life has increased the presence of anglicisms that designate new concepts. It is well known that English has gained a prominent position, due to its role of international means of communication and due to the positive values such as prestige and modernity associated with this language. This study explores the growing use of English lexical items by Spanish online press. It also examines the inclusion of a sample of food-related terms in Spanish reputable lexicography sources. Finally, the degree of knowledge and use of these English lexical items is examined by administering a survey to a sample of 130 Spanish university students. Findings suggest that English borrowings are quite extended among youngsters, but many of these anglicisms are more known than used by participants. To conclude, English is inevitably gaining ground to other foreign languages, traditionally associated with food and gastronomy, such as French.
La tendència creixent a l’hora de desenvolupar autoconsciència respecte al consum de menjar i d’estil de vida saludable, ha fet que incrementi la presència d’anglicismes que designen nous conceptes. És ben conegut que l’anglès ha guanyat una posició preeminent, a causa del seu paper internacional en la comunicació i als valors positius com el prestigi o la modernitat, que van associats a aquesta llengua. Aquest estudi explora el creixement de l’ús de terminologia i del lèxic anglès en la premsa digital espanyola. També examina la inclusió de mostres de vocabulari alimentari en les fonts lexicogràfiques. Finalment, el grau de coneixement i d’ús d’aquests termes del lèxic anglès és estudiat en unes enquestes fetes a partir d’una mostra de 130 estudiants de diferents universitats espanyoles. Trobem que els manlleus anglesos estan força estesos entre la joventut, però molts d’aquests anglicismes són més coneguts que utilitzats pels mateixos participants de l’estudi. En conclusió, inevitablement l’anglès està guanyant terreny a altres llengües estrangeres tradicionalment associades al menjar i la gastronomia, com és el cas del francès.
URI: http://hdl.handle.net/10553/126958
ISSN: 0214-9141
DOI: 10.21001/sintagma.2023.35.04
Source: Sintagma [ISSN 0214-9141], v. 35, p. 51-69
Appears in Collections:Artículos
Adobe PDF (210,8 kB)
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


ShareExport metadataItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.