Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/56339
Title: Transición demográfica e demanda de vivenda en España. Explorando interaccións
Authors: Hernández Alemán, Anastasia 
León González, Carmelo Javier 
UNESCO Clasification: 330514 Viviendas
Keywords: Avellentamento
Estrutura familiar
Demanda de vivenda
Logit multinomial
Logit mixto, et al
Issue Date: 2018
Journal: Revista Galega de Economia 
Abstract: O avellentamento demográfico e as novas estruturas familiares afectan significativamente ás preferencias relativas á escolla do tipo de vivenda, e á escolla da zona de residencia. Estes resultados teñen relevancia no deseño das políticas públicas en materia de vivenda aefectos de axustar a oferta de vivenda ás características da demanda coa finalidade defacer un uso máis eficiente dun recurso escaso como é o solo, prevendo unha maior demanda asistencial nas cidades grandes non só por mor do avellentamento demográfico,senón tamén, pola maior concentración dos maiores en torno ás cidades grandes.
The aging process and new family structures significantly affect the choice of housing typeand residence area. These results are relevant in the design of public policies, e.g. in orderto adjust the housing supply to the characteristics of the demand, so as to make a moreefficient use of scarce resources such as the ground and foreseeing a greater care demandin big cities, not only due to the aging of the population, but also because of the greaterconcentration of the elderly around big cities.
URI: http://hdl.handle.net/10553/56339
ISSN: 2255-5951
Source: Revista galega de economía [ISSN 2255-5951], v. 27 (2), p. 19-32
URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6730152
Appears in Collections:Artículos
Thumbnail
pdf
Adobe PDF (728,62 kB)
Show full item record

Google ScholarTM

Check


ShareExport metadataItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.